ที่

ชื่อ  -  สกุล

ตำแหน่ง

พ.ศ.

1.

นายสุรินทร์

ชวลิตานนท์

ครูใหญ่

พ.ศ.  2503 - 2510

2.

นางขจี

เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ.  2510 - 2512

3.

นายวิทยา

ปริสุทธิกุล

อาจารย์ใหญ่  

พ.ศ.  2512 - 2515

4.

นางจันทนา

รัตนธัญญา

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ.  2515 - 2519

5.

นายสมพงษ์

คหินทรพงศ์

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ.  2519 - 2522

6.

นายธรรมนูญ

ชินากร 

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ.  2522 - 2525

7.

นายจิระ         

สิทธิ

ผู้อำนวยการ

พ.ศ.  2525 - 2531

8.

นายอดิศักดิ์

เผดิมรอด

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

เม.ย. 2531 – พ.ค. 2531

9.

นายเลียง

ภาคภูมิ

ผู้อำนวยการ

พ.ศ.  2531 - 2533

10.

นายโอสถ

ทองมี

ผู้อำนวยการ

พ.ศ.  2533 - 2535

11.

นายพิพัฒน์

พุ่มกุมาร

ผู้อำนวยการ

พ.ศ.  2535 - 2537

12.

นายสุนทร

สุมาลย์โรจน์

ผู้อำนวยการ

พ.ศ.  2538 - 2547

13.

นางสุรีย์พร

สุนทรสารทูล

ผู้อำนวยการ

พ.ศ.  2547 - 2550

14.

นายนพดล

เด่นดวง

ผู้อำนวยการ

พ.ศ.  2550 - 2554

15.

นายสุรจิต

ศิริอิ่มสำราญ

ผู้อำนวยการ

พ.ศ.  2554 – 30 ก.ย. 2562

16. นายสำเภา ปู่เพี้ยน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 1 ต.ค.2562-30 ต.ค. 2562
17. นายสมเกียรติ ปทุมสูติ ผู้อำนวยการ 31 ต.ค.2562-ปัจจุบัน