โรงเรียนสามพรานวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะ

  เลื่อนกำหนดการรับสมัครนักเรียน การสอบคัดเลือก การมอบตัวนักเรียน ม.1,ม.4 อย่างไม่มีกำหนด


แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนและงดกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรม
                                

ดาวโหลดเอกสารฝ่ายบริหารวิชาการ
                      >> บันทึกข้อความส่งแผนการจัดการเรียนรู้
                      >> บันทึกข้อความส่งวิเคราะห์ข้อสอบ
                      >> บันทึกข้อความส่งวิจัยในชั้นเรียน
                      >> บันทึกข้อความขอนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม/แข่งขัน
                      >> บันทึกข้อความแลกเปลี่ยนชั่วโมงสอน
                      >> บันทึกข้อความขอเวลาเรียนให้กับนักเรียน
                      >> แบบขออนุญาตให้นักเรียนมาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและวันปิดเรียน
                      >> แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2)
                      >> บันทึกข้อความรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม/เข้าร่วมการแข่งขัน
                      >> บันทึกข้อความส่งแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2)

ภาพการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ครั้งที่ 2/2562
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา

ระบบพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน (สำหรับครู)
ระบบจัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
กรอกคะแนนสำหรับครู (SGS)
ระบบเช็คชื่อนักเรียนแบบออนไลน์
ห้องสมุดดิจิทัลโรงเรียนสามพรานวิทยา คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าห้องสมุดดิจิทัล  
 กรอกข้อมูลนักเรียน โดยฝ่ายปกครอง เพื่อทำบัตรประจำตัวนักเรียน
 ดาวโหลดเอกสาร ฝ่ายบริหารทั่วไป