โรงเรียนสามพรานวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะ 

 

✅✅ ประกาศโรงเรียนสามพรานวิทยา✅✅ 👩‍💻👩‍💻 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ในสถานศึกษา

       


ดาวโหลดเอกสารฝ่ายบริหารวิชาการ
                      >> บันทึกข้อความส่งแผนการจัดการเรียนรู้
                      >> บันทึกข้อความส่งวิเคราะห์ข้อสอบ
                      >> บันทึกข้อความส่งวิจัยในชั้นเรียน
                      >> บันทึกข้อความขอนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม/แข่งขัน
                      >> บันทึกข้อความแลกเปลี่ยนชั่วโมงสอน
                      >> บันทึกข้อความขอเวลาเรียนให้กับนักเรียน
                      >> แบบขออนุญาตให้นักเรียนมาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและวันปิดเรียน
                      >> แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2)
                      >>บันทึกข้อความรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมการแข่งขัน
                      >> บันทึกข้อความส่งรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนสามพรานวิทยา (เวอร์ชัน : ไทย-อังกฤษ)

ภาพการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ครั้งที่ 2/2562
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา

ระบบพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน (สำหรับครู)
ระบบจัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
กรอกคะแนนสำหรับครู (SGS)
ระบบเช็คชื่อนักเรียนแบบออนไลน์
ห้องสมุดดิจิทัลโรงเรียนสามพรานวิทยา คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าห้องสมุดดิจิทัล  
 กรอกข้อมูลนักเรียน โดยฝ่ายปกครอง เพื่อทำบัตรประจำตัวนักเรียน
 ดาวโหลดเอกสาร ฝ่ายบริหารทั่วไป