โรงเรียนสามพรานวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะกำหนดการเรียนซ้ำ สำหรับนักเรียนที่แก้ไขหรือไม่ได้ดำเนินการสอบซ่อม 0 , ร , มส. ให้ผ่าน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 - 16 มกราคม 2563 ขอให้นักเรียนติดต่อครูประจำวิชาที่สอนเพื่อแก้ไขผลการเรียน
ภาพการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ครั้งที่ 2/2562
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา

ระบบพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน (สำหรับครู)
ระบบจัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
กรอกคะแนนสำหรับครู (SGS)
ระบบเช็คชื่อนักเรียนแบบออนไลน์
ห้องสมุดดิจิทัลโรงเรียนสามพรานวิทยา คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าห้องสมุดดิจิทัล  
 กรอกข้อมูลนักเรียน โดยฝ่ายปกครอง เพื่อทำบัตรประจำตัวนักเรียน
 ดาวโหลดเอกสาร ฝ่ายบริหารทั่วไป

Download บันทึกข้อความ แบบเสนอชื่อครูเพื่อขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา
Download บันทึกข้อความ รายงานผลการประชุม/อบรม/สัมมนา
Download บันทึกข้อความ ขอเวลาเรียนให้แก่นักเรียนที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
Download บันทึกข้อความ ขอนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
Download บันทึกข้อความ ขออนุญาตแลกชั่วโมงสอน
Download บันทึกข้อความ รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม/แข่งขันต่าง ๆ
Download บันทึกข้อความ ขออนุญาตให้นักเรียนมาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและวันปิดเรียน
Download แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2)
Download บันทึกข้อความ ส่งแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2)