โรงเรียนสามพรานวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะ


                                     

                                     

✅✅ ประกาศโรงเรียนสามพรานวิทยา✅✅ 👩‍💻👩‍💻 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ในสถานศึกษา      

                                          

 

                                  แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนและงดกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรม
                                

                                          ดาวโหลดเอกสารฝ่ายบริหารวิชาการ
                      >> บันทึกข้อความส่งแผนการจัดการเรียนรู้
                      >> บันทึกข้อความส่งวิเคราะห์ข้อสอบ
                      >> บันทึกข้อความส่งวิจัยในชั้นเรียน
                      >> บันทึกข้อความขอนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม/แข่งขัน
                      >> บันทึกข้อความแลกเปลี่ยนชั่วโมงสอน
                      >> บันทึกข้อความขอเวลาเรียนให้กับนักเรียน
                      >> แบบขออนุญาตให้นักเรียนมาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและวันปิดเรียน
                      >> แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2)
                      >> บันทึกข้อความรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม/เข้าร่วมการแข่งขัน
                      >> บันทึกข้อความส่งแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนสามพรานวิทยา (เวอร์ชัน : ไทย-อังกฤษ)

ภาพการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ครั้งที่ 2/2562
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา

ระบบพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน (สำหรับครู)
ระบบจัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
กรอกคะแนนสำหรับครู (SGS)
ระบบเช็คชื่อนักเรียนแบบออนไลน์
ห้องสมุดดิจิทัลโรงเรียนสามพรานวิทยา คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าห้องสมุดดิจิทัล  
 กรอกข้อมูลนักเรียน โดยฝ่ายปกครอง เพื่อทำบัตรประจำตัวนักเรียน
 ดาวโหลดเอกสาร ฝ่ายบริหารทั่วไป