โรงเรียนสามพรานวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะ

 

กำหนดการเรียนซ้ำ สำหรับนักเรียนที่แก้ไขหรือไม่ได้ดำเนินการสอบซ่อม 0 , ร , มส. ให้ผ่าน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 - 16 มกราคม 2563 ขอให้นักเรียนติดต่อครูประจำวิชาที่สอนเพื่อแก้ไขผลการเรียน